Naudojimosi taisyklės

Naudojimosi taisyklės

Internetinės svetainės asfaltovaikai.lt naudojimosi taisyklės

1 Įžanga ir sąvokos
1.1 Šiomis Internetinės svetainėmis naudojimosi taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatytos Jūsų (toliau – Vartotojas) naudojimosi interneto svetaine www.asfaltovaikai.lt (toliau – Internetinė svetainė) taisyklės. Taisyklių privalo laikytis visi asmenys, apsilankę ir (ar) besinaudojantys Internetinės svetainės visomis ir (ar) bet kuria iš joje teikiamų paslaugų, įskaitant ir asmenis, neatlikusius registracijos procedūros.
1.2 Internetinę svetainę tvarko ir administruoja VšĮ “Socialiniai projektai internete”, įmonės kodas 302422494, registruota LR Juridinių asmenų registre (toliau - Tiekėjas).
1.3 Naudojimasis Internetine svetaine šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą Vartotojui prisijungus prie Internetinės svetainės naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos apima visus ir bet kokius Vartotojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Internetinėje svetainėje, įskaitant, bet neapsiribojant naudojimąsi bendravimu forume, interaktyviu bendravimu ("chat"), skelbiamos informacijos ir/ar naujienų skaitymą, atsiliepimų ir komentarų rašymą, rekomendacijų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą bei gavimą ir kita (toliau – Paslaugos). Vartotojas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Internetine svetaine ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Vartotojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Vartotojas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir (ar) Internetine svetaine.
1.4 Tiekėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti, taisyti ir/ar papildyti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Internetinėje svetainėje. Jei Vartotojas po Taisyklių pakeitimų, pataisymų ir/ar papildymų paskelbimo naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Vartotojui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Internetinėje svetainėje.

2 Registracija ir prisijungimo duomenys
2.1 Atsižvelgiant į tai, jog dalis Paslaugų yra prieinamos Vartotojui tik atlikus registracijos procedūrą Internetinėje svetainėje (toliau – Registracija), Vartotojas yra laisvas pasirinkti Paslaugų, kuriomis jis gali naudotis Internetinėje svetainėje, apimtį.
2.2 Norėdamas naudotis arba turėti galimybę naudotis visomis Internetinėje svetainėje prieinamomis Paslaugomis, Vartotojas privalo atlikti Registraciją. Registracija Internetinėje svetainėje yra nemokama. Registracija atliekama paspaudus atitinkamą nuorodą Internetinėje svetainėje ir suvedant visus Registracijos formoje prašomus pateikti Vartotojo duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant elektroninio pašto adresu, slapyvardžiu, vardu, pavarde, lytimi, gimimo data, gyvenamojo miesto, slaptažodžiu (toliau – Prisijungimo duomenys).
2.3 Atlikdamas Registraciją Vartotojas įsipareigoja pateikti tik teisingus ir išsamius Prisijungimo duomenis. Vartotojui draudžiama atlikti Registraciją naudojantis svetimais duomenimis. Tiekėjas turi teisę savo nuožiūra spręsti apie Vartotojo pateiktų Prisijungimo duomenų teisingumą, išsamumą ir tikslumą. Vartotojui pateikus neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis Tiekėjas turi teisę nedelsiant ir nepranešus Vartotojui, pašalinti Vartotoją iš užsiregistravusių asmenų sąrašo ir (ar) imtis bet kokių kitų veiksmų, susijusių su Prisijungimo duomenų teisingumo, išsamumo ir tikslumo užtikrinimu.
2.4 Vartotojas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Tiekėjas, atsako už Prisijungimo duomenų, reikalingų Vartotojui prisijungti prie Internetinės svetainės ar kitaip naudojantis Paslaugomis, slaptumą.
2.5 Pasikeitus Prisijungimo duomenims, Vartotojas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas pakeisti ir (ar) papildyti Prisijungimo duomenis, kuriuos jis pateikė Tiekėjui registruodamasis Internetinėje svetainėje. Vartotojas sutinka, jog Tiekėjas vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Vartotojo pateikti Prisijungimo duomenys yra teisingi ir išsamūs. Tiekėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Vartotojui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Vartotojas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Prisijungimo duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Prisijungimo duomenų jiems pasikeitus.
2.6 Vartotojas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti. Vartotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Vartotojo Prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Vartotojo Prisijungimo duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Vartotojui.
2.7 Vartotojas supranta ir sutinka, jog jam pažeidus Taisykles, Tiekėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Vartotojui panaikinti visą ar dalį Vartotojo Prisijungimo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Vartotojas bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Internetinės svetainės Paslaugomis, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Vartotojui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) pasiekti visas ar bet kurią iš Internetinės svetainės dalių.
2.8 Naudodamasis Paslaugomis ir (ar) registruodamasis Internetinėje svetainėje bei pateikdamas Tiekėjui savo duomenis ir (ar) informaciją, Vartotojas besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog Tiekėjas valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Vartotojo asmens duomenis arba kitokią gautą informaciją ir naudotų tokią informaciją šių Taisyklių vykdymo tikslams, Internetinėje svetainėje teikiamoms Paslaugoms, tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslams, o taip pat teiktų juos tretiesiems asmenims. Vartotojas sutinka, kad dalis Prisijungimo duomenų (slapyvardis, miestas, gimimo data bei nuotrauka (jei tokia yra)) būtų prieinami kitiems Internetinės svetainės lankytojams.
2.9 Visi Vartotojo registracijos metu nurodyti duomenys, taip pat duomenys, gauti Vartotojui apsilankius svetainėje, yra kaupiami, saugomi ir tvarkomi pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus.

3 Informacija apie duomenų apsaugą (Privatumo politika)
3.1 Vartotojas Internetinėje svetainėje registruodamasis pateikia savo Prisijungimo duomenis. Vartotojas šiuo pareiškia, kad jis pateikia savo duomenis patalpinimui Internetinėje svetainėje savo noru ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu Internetinėje svetainėje 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie Internetinės svetainės.
3.2 Vartotojas sutinka ir pripažįsta, kad dalį savo Prisijungimo duomenų (slapyvardis, miestas, gimimo data bei nuotrauka (jei tokia yra)) pateikia Internetinėje svetainėje tam, kad tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti,  juos peržiūrėti ir kopijuoti, taip pat kad atitinkamus duomenis būtų galima perduoti tretiesiems asmenims.
3.3 Vartotojas turi teisę ir galimybę koreguoti ar atnaujinti Prisijungimo duomenis Internetinėje svetainėje.
3.4 Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie Internetinės svetainės datą ir laiką bei kitus susijusius duomenis.
3.5 Asmens duomenų tvarkymo tikslas yra teikti paslaugas Vartotojams (suteikti informaciją apie atitinkamų paslaugų teikimą, suteikti galimybę bendrauti Vartotojams tarpusavyje, užsisakyti tam tikrą paslaugą, perduoti tam tikrus duomenis tretiesiems asmenims ir pan.).

4 Internetinės svetainės keitimas. Paslaugų ribojimas
4.1 Tiekėjas pasilieka teisę bet kada nepranešęs Vartotojui keisti Internetinę svetainę ir (ar) Paslaugas ar atskiras jų dalis, visą ir bet kokį jų turinį, funkcijas, bet kokią informaciją, įskaitant ir tokią, kurią pateikia Vartotojas ir pan. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Tiekėjas niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Vartotojui bei atsisako reikšti bet kokias pretenzijas Tiekėjui dėl tokių veiksmų.
4.2 Tiekėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti Vartotojo galimybes patekti į Internetinę svetainę ir (ar) naudotis Internetinės svetainės teikiamomis Paslaugomis.
4.3 Tiekėjas turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui, iš anksto nepranešus Vartotojui.
4.4 Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo visiškai nutraukti Internetinės svetainės veiklą.
4.5 Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Paslaugomis panaikindamas savo Prisijungimo duomenis Internetinėje svetainėje nurodytu būdu.

5 Bendros nuostatos
5.1 Vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad jis pats, o ne Tiekėjas, yra atsakingas už visą ir bet kurią informaciją, duomenis, simbolius, tekstą, atsiliepimus, komentarus, rekomendacijas, muziką, garsus, fotografijas, paveikslėlius, grafiką, video klipus, pokalbius, dokumentus ar bet kokią kitą medžiagą (toliau – Turinys), kurią siunčia ar bet kuriais kitais būdais perduoda naudodamasis Internetine svetaine ir (ar) Paslaugomis.
5.2 Naudodamasis Internetinė svetainėmis ir (ar) Paslaugomis Vartotojas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų susijusių teisės aktų.
5.3 Naudojantis Internetinė svetainėmis ir (ar) Paslaugomis Vartotojui draudžiama:
5.3.1 naudotis Internetinė svetainėmis ar Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Internetinės svetainės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Internetine svetaine ir (ar) Paslaugomis;
5.3.2 laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį Turinį, o taip pat bet kurį kitą Turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę Tiekėjui;
5.3.3 bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;
5.3.4 atliekant Registraciją pasirinkti ir (ar) naudoti tokį vartotojo vardą ir (ar) elektroninio pašto adreso dalį, kurie gali būti laikomi nešvankiais, pornografiniais, įžeidžiančiais, grasinančiais, užgauliais, diskriminuojančiais ar pažeidžiančiais teisės aktų reikalavimus;
5.3.5 apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant Tiekėjo darbuotojais arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;
5.3.6 naudoti bet kokias automatizuotas priemones, įskaitant, bet neapsiribojant papildoma kompiuterine technika ir (ar) programine įranga žaidimų ir (ar) konkursų organizuojamų Internetinėje svetainėje rezultatams pagerinti;
5.3.7 savavališkai organizuoti savo paties konkursus ar reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas;
5.3.8 trukdyti įprastai bendravimo tarp kitų lankytojų, naudojantis Paslaugomis, eigai, kitaip neigiamai bet kokiais veiksmais įtakoti kitus lankytojus bei jų savijautą, trukdyti jiems keistis Turiniu;
5.3.9 atlikti daugiau nei vieną Registraciją Internetinėje svetainėje, išskyrus atvejus, kai Vartotojas panaikina savo ankstesnius Prisijungimo duomenis Internetinėje svetainėje nurodytu būdu.
5.4 Be aukščiau minėto, Vartotojas įsipareigoja nenaudoti Internetinės svetainės ir (ar) Paslaugų:
5.4.1 bet kokiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;
5.4.2 teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašaus pobūdžio Turinio platinimui;
5.4.3 pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;
5.4.4 bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamos, taip pat bet kokių nepageidautinų elektroninių laiškų, pranešimų, žinučių ar kito Turinio platinimui.
5.5 Vartotojas supranta ir sutinka, jog Vartotojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, Tiekėjas įgyja teisę vienašališkai ir nepranešus apie tai iš anksto, bet kuriuo metu panaikinti ar pakeisti Vartotojo paskelbtą informaciją, taip pat visiškai ar iš dalies apriboti Vartotojo galimybes bet kokiu būdu naudotis Internetine svetaine ir/ar joje teikiamų Paslaugų. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Tiekėjas vienašališkai spręstų apie tai, ar Vartotojas pažeidė šias Taisykles, ir įsipareigoja pripažinti bet kokį Tiekėjo sprendimą kaip teisėtą ir teisingą.
5.6 Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog Tiekėjas nekontroliuoja kitų lankytojų ar trečiųjų šalių Turinio, kurį Vartotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Internetine svetaine ar Paslaugomis, todėl Tiekėjas neužtikrina tokio Turinio teisėtumo, tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės.
5.7 Tiekėjas nėra ir negali būti atsakingas už kitų vartotojų atliekamus veiksmus Internetinėje svetainėje. Vartotojas supranta ir sutinka, kad, naudodamasis Internetine svetaine ar Paslaugomis, Vartotojas nėra ir negali būti apsaugotas nuo kitų vartotojų paskelbto įžeidžiančio, nepadoraus ar kitokio neigiamai Vartotoją veikiančio Turinio. Tokiais atvejais už neteisėtą Turinį atsako tokį Turinį paskelbęs asmuo..
5.8 Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, kad naudodamasis Internetine svetaine ir (ar) Paslaugomis Vartotojas pareiškia apie savo sutikimą gauti neribotą kiekį informacinio, reklaminio ir kitokio pobūdžio Turinio, kurį teiks Tiekėjas ar tretieji asmenys. Toks Turinys gali būti siunčiamas visais ir bet kokiais būdais, pagal bet kuriuos kontaktinius duomenis, kuriuos Vartotojas pateikė Registracijos metu.

6 Teisė komentuoti ir bendrauti. Teisės į Turinį
6.1 Vartotojas turi teisę komentuoti, rašyti atsiliepimus, rekomendacijas, dalyvauti forumo diskusijose bei kitokiais Internetinėje svetainėje prieinamais būdais bendrauti su kitais Vartotojais, o taip pat pareikšti savo nuomonę apie Internetinėje svetainėje pateikiamą Turinį, bei prieinamas Paslaugas.
6.2 Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog visa asmeninė Vartotojo informacija (įskaitant, bet neapsiribojant Prisijungimo duomenimis) ir visas Turinys, kurį jis bet kokiu būdu pateikia naudodamasis Internetine svetaine ir (ar) Paslaugomis, gali būti (bet neprivalomai) saugoma Tiekėjo 2 metus nuo paskutinio Vartotojo apsilankymo Internetinėje svetainėje.
6.3 Naudodamasis 6.1. punkte nurodyta teise Vartotojas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokio Turinio pateikimas, publikavimas, siuntimas ir/ar laikymas Internetinėje svetainėje atitiks šiuos reikalavimus:
6.3.1 Turinys bus teisingas, tikslus, neapgaulingas ir neklaidinantis;
6.3.2 nepažeis bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekių ženklų, dizaino ir pan.);
6.3.3 nebus įžeidžiantys, šmeižiantys, diskriminuojantys bet kurį asmenį ar kitaip pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (telefono numeriai, adresai, asmens kodas ir t.t.) ar garbę ir orumą;
6.3.4 nekels grėsmės Internetinės svetainės saugumui (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.);
6.3.5 nesukurs jokių teisinių pareigų Tiekėjui;
6.3.6 bet kokiu kitu būdu nepažeis Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų.
6.4 Vartotojas supranta, kad jis pats, o ne Tiekėjas, yra atsakingas už visą ir bet kokį Turinį, kurį Vartotojas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Internetine svetaine ir (ar) Paslaugomis.
6.5 Tiekėjas pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Vartotojo komentarus, atsiliepimus, rekomendacijas bei bet kokio pobūdžio Vartotojo pateiktą informaciją ir (ar) duomenis, jei šie prieštarauja šioms Taisyklėms, jam apie tai nepranešęs.
6.6 Naudodamasis Internetine svetaine ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas Turinį Vartotojas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Tiekėjui šias išimtines teises:
6.6.1 teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Vartotojo pateiktą informaciją bet kokia forma ar kalba;
6.6.2 teisę kurti išvestinius kūrinius iš Vartotojo pateikto Turinio;
6.6.3 bet kokiu būdu ir forma neatlygintinai naudotis pateiktu Turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant Vartotojo pateiktų idėjų, pasiūlymų ar sumanymų panaudojimu Tiekėjo ar kitų asmenų veikloje.

7 Intelektinė nuosavybė
7.1 Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Internetinėje svetainėje yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas juos teisėtai naudoja.
7.2 „Asfaltovaikai.lt“ yra registruotas prekės ženklas. „Asfaltovaikai.lt“ prekės ženklas negali būti naudojamas būdu, kuris galėtų suklaidinti Vartotojus arba galėtų pažeisti Tiekėjo teises, bei bet kokiu būdu, kuris kenktų geram Tiekėjo vardui. Visi kiti prekių ženklai, naudojami Internetinėje svetainėje, kurie nėra Tiekėjo nuosavybė, priklauso jų atitinkamiems savininkams, kurie gali būti arba nebūti susiję, priklausomi arba remiami Tiekėjo. Bet kokių asmenų ar asmenybių atvaizdai Internetinėje svetainėje nebus bet kokio konkretaus produkto arba mūsų paslaugų patvirtinimo ženklu, išskyrus atvejus, jeigu apie tai konkrečiai yra nurodoma.

8 Atsakomybės apribojimas
8.1 Vartotojas supranta ir sutinka, kad Tiekėjas nėra ir nebus atsakingas už Internetinės svetainės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Vartotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
8.2 Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, kad Internetinė svetainė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Tiekėjo pusės dėl to, jog Internetinė svetainė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Vartotojui ar tretiesiems asmenims. Tiekėjas nėra ir nebus atsakingas už Internetinėje svetainėje esančio Turinio neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Vartotojui ar tretiesiems asmenimis.
8.3 Tiekėjas neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Vartotojas naudodamasis Internetinė svetainėmis ir (ar) Paslaugomis bei įkraudamas, siųsdamas, bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokį Turinį.
8.4 Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, jog Tiekėjas nebus atsakingas už bet kokiu būdu Vartotoją ar kitas trečiąsias šalis pasiekiantį Turinį, Vartotojui naudojantis Internetinė svetainėmis ir (ar) Paslaugomis, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kokias klaidas ar nesutapimus tokiame Turinyje, nuostolius ar žalą, kurią sukėlė atitinkamas Turinys ar tokio Turinio paskelbimas, gavimas, siuntimas ar kitoks perdavimas naudojantis Paslaugomis.
8.5 Vartotojas supranta ir sutinka, kad Tiekėjas niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Vartotojo naudojimusi Internetinė svetainėmis ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Vartotojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Vartotojui naudojantis Internetine svetaine ar Paslaugomis.
8.6 Vartotojas įsipareigoja užtikrinti, kad Tiekėjas niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Vartotojas naudojosi Internetine svetaine ir (ar) Paslaugomis.

9 Informacijos siuntimas
9.1 Tiekėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Vartotojui Prisijungimo duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Vartotojui siunčiama informacija laikoma gauta Vartotojo praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.
9.2 Tiekėjas neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų ar kitokius sutrikimus dėl, kurių Vartotojas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Tiekėjo. Vartotojas supranta ir sutinka, kad elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Vartotojui kopijos buvimas Tiekėjo serveryje (ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Vartotojui išsiuntimą.
9.3 Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Vartotojas siunčia Internetinės svetainės skyriuje "Kontaktai" nurodytais kontaktiniais adresais arba šių Taisyklių 10.5 punkte nurodytais kontaktais.

10 Baigiamosios nuostatos
10.1 Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Vartotojas ir Tiekėjas susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.
10.2 Vartotojas supranta ir sutinka, jog Tiekėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Vartotojo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.
10.3 Vartotojas ir Tiekėjas susitaria, kad šios Taisyklės turi viršenybę visų Internetinėje svetainėje Vartotojui prieinamų paaiškinimų ir Paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Taisyklėmis ir jų tekstu.
10.4 Internetinės svetainės veikla vykdoma išimtinai vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Visi tarp Vartotojo ir Tiekėjo kilę nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių (Tiekėjas arba Vartotojas) įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Tiekėjo buveinės vietą.
10.5 Visais klausimais dėl Taisyklių reikia kreiptis į Tiekėją:

VšĮ “Socialiniai projektai internete”
info@asfaltovaikai.lt